با توجه به مشكلات موجود در بخش بيمه نامه هاي ثالث و بدنه نيز مشكلات فراواني در بخش صدور و مهمتر از آن در بخش تسويه خسارت از جمله بازديد و برآورد ميـــزان خسارت و تكــميل مدارك مورد نياز بيــمه گر جهت تسويه خسارت وجود دارد كه اين شركت بدليل شناخت دقيق موانع موجود سعي نموده است با توجه به دارا بودن ( مجوز صدور و بازديد اوليه و همچنين پرداخت خسارت ) در محل شركت نمايندگي مهمترين معضــلات اشاره شده فوق را به نفــع مطلوب مرتفع نمــوده تا بيمه گزاران محــترم بتــوانند در كمترين زمان از مــزاياي اينگونه بيمه نامه ها به شرح خدمات قابل ارائه ذيل استفاده نمايند .

 
 

1_ بازديد اوليه اتومبيل توسط كارشناسان اين شركت نمايندگي در هر مكان كه مد نظر آن بيمه گذار محترم باشد ( تا سقف 5,000,000,000 ريال سرمايه اتومبيل )
2_ صدور فوري بيمه نامه ( بدنه و شخص ثالث ) حداكثر ظرف 15دقيقه در محل اين شركت نمايندگي و تحويل فوري آن در هر محل كه مد نظر آن بيمه گذار محترم باشد .
3_ پرداخت حق بيمه بدنه بطور اقساط بلند مدت تا 8 قسط .
4_پرداخت خسارت حداكثر ظرف مدت 2 ساعت از زمان بازديد توسط كارشناسان اين شركت حتي درمحل وقوع حادثه يا تعميرگاه به شرط تكميل بودن مدارك خسارت تا سقف 60,000,000 ريال .
5_ برآورد ميزان خسارت وارده توسط كارشناسان اين شركت و اعلام توافق در خصوص انجام تعميرات در هر تعميرگاه مجازي كه مد نظر آن بيمه گذار محترم باشد .

 
 

6_ آمادگي اعزام اتومبيل آسيب ديده به تعميرگاههاي مجاز طرف قرارداد اين شركت و انجام تعميرات و تحويل آن در محل شركت و يا منزل .
7_ ارائه كارت اتومبيل جايگزين به مديران و اعضاء هيئت مديره شركتهاي طرف قرارداد درزمان توقف اتومبيل در تعميرگاه .
الف )‌ پرداخت خسارت بدون ارائه كروكي تا سقف
6,000,000 ريال .
ب ) ارائه يكدستگاه اتومبيل در زمان وقوع خسارات بالاي سقف
10,000,000 ريال
ج ) پرداخت خسارات در هر نمايندگي مجازي كه مد نظر آن بيمه گذار محترم باشد .


دانلود فرم پیشنهاد ثالث دانلود فرم پیشنهاد بدنه