همانگونه كه مستحضرمي باشيديكي از دغدغه هاي بزرگ دارندگان وسائط نقليه،مديران،سازمانها وشركت ها،مشكلات پس ازوقوع حوادث وتصادفات رانندگي مي باشد كه پس ازوقوع حادثه به دليل ضعف اطلاعاتي دربخش اخذ كروكي ودريافت واخذ رآي شوراي حل اختلاف ،چگونگي جابجائي اتومبيل آسيب ديده به تعميرگاه، تهيه جرثقيل جهت اعزام اتومبيل آسيب ديده به تعميرگاه، چگونگي تهيه مدارك مورد لزوم جهت دريافت خسارت ازبيمه گران، ازدست دادن وسيله نقليه جهت انجام تعميرات وبازسازي، معضلاتي مي باشند كه يك راننده را دچار مشكل وعواقب ناشي ازآن مي نمايد.دراين راستا شركت با انعقاد قرارداد همكاري باشركت خدمات بين المللي سهند خودروپرشين(سهامي خاص) اقدام به ارائه طرح كارت اتومبيل جايگزين براي رفع دغدغه هاي بيمه گزاران دراين بخش رافراهم آورده است.

كارت اتومبيل جايگزين