خريد بيمه نامه هاي تمام خطرنصب و مقاطعه كاري باتوجه به پيچيدگيهاي تخصصي وفني آن مشاوره حرفه اي دراين راستا راطلب مي نمايد.اين شركت با در اختيار داشتن كارشناسان فني ومتخصصين خود آماده ارائه اينگونه بيمه نامه ها بوده،كه با صدورآن مشكلات فني ايجادشده احتمالي درمراحل انبار داري،نصب،دوره آزمايش،دوره نگهداري جلوگيري و امنيت خاطري براي كارفرمايان ايجادنمايد.


دانلود فرم پیشنهاد:
تمام خطر پیمانکاران تمام خطر نصب سازه های تکمیل شده