در اين بخش بيمه نامه اي به دليل نياز مبرم به دانش فني تخصص در خصوص اعمال مديريت ريسک و آناليز و تفکيک ريسک نمودن دارايي ها اين شرکت با توجه به دارا بودن کارشناسان مجرب در اين بخش آماده ارائه خدمات مطلوب ذيل به نحو کاملاٌ حرفه اي و تخصصي به آن بيمه گذار محترم مي باشد که اجازه مي خواهد اهم خدمات قابل ارائه در اين بخش نيزبه حضور اعلام گردد.


1  -   انجام بازديد توسط کارشناسان اين شرکت ازمحل کارخانجات جهت آناليز و تفکيک ريسک نهايتاٌ کاهش هزينه حق بيمه

2  -   انجام بازديد از کارخانه جات و ارائه گزارش توصيه هاي ايمني جهت کاهش ريسک و مذاکره با بيمه مرکزي ايران در خصوص اخذ تخفبفات ايمني

3  -   اعزام کارشناس رسمي دادگستري جهت بازديد و ارزيابي دارايي ها با مشارکت درهزينه کارشناسي جهت به روز نمودن ارزش دارايي ها

4  -   بررسي وضعيت بيمه نامه هاي صادره جاري و ارائه گزارش فني و تخصص مبتني برمحدوديت هاي موجود در بيمه نامه ها و رفع فوري مشکلات ازطريق صدورالحاقيه .

 5  -   بازديد فوري در زمان صدور بيمه نامه توسط کارشناسان اين شرکت از محل هاي موردبيمه

 6  -   بازديد خسارت در زمان وقوع حادثه و پرداخت فوري خسارت توسط کارشناسان شرکت

7  -   امکان ارائه پوشش هاي عدم نفع ( Loss of Profit ) و توقف توليد ( Busies Interruption  ) درزمان بروز حوادث آتش سوزي

 
 
 
 

اداره صدور بيمه هاي آتش سوزي


دانلود فرم پیشنهاد مسکونی دانلود فرم پیشنهاد صنعتی دانلود فرم پیشنهاد طرح جامع اصناف دانلود فرم پیشنهاد غیر صنعتی دانلود فرم پیشنهاد طرح جامع خانوار