با توجه به حساسيت موضوع اينگونه بيمه نامه ها كه رابطه مستقيمي از بعد رفاهي في مابين كارمندان ، كارگران و خانواده محترم ايشان با كارفرمايان محترم دارد اين شركت حساسيت موضوع را خوب درك نموده و بدليل پرتواتر بودن تعداد خسارت در اين بخش و نياز فوري به ارائه خــدمات ســريع از قبيل ارائــه معرفينامه و بستــري نمودن در بيمارستان هاي درجــه يك موجود در كشــور و پرداخت فوري خسارت ، خدمات ذيل بطور ويژه توســط كارشناسان مجرب اين شركت قابل عرضه ميگردد .
1_ صدور كارت درماني براي كليه بيمه شدگان طرف قراردادشركت.
2_ صدور معرفي نامه توسط اين شركت نمايندگي حداكثر ظرف نيم ساعت از زمان اعلام درخواست وارائه آن به بيمارستانهاي طرف قرارداد به صورت فاكس بدون حضور فرد بيمه شده .
3_ انعقاد قرارداد با كليه بيمارستانهاي درجه يك تهران و شهرستانها .
 
 
4_ مساعدت وهمراهي بابيمه گذار در مواقع ضروري و اورژانس و رفع مشكلات احتمالي پزشك ، تخت ، دارو و غيره در بيمارستان طرف قرارداد از طريق ملاقات حضوري با سبد گل و هديه براي نوزادان تازه متولد شده توسط كارشناسان اين شركت بعد از صدور معرفينامه

 5_ پرداخت خسارت پاراكلينيكي حداكثر ظرف مدت 3 روز از زمان دريافت مدارك مربوطه توسط كارشناسان اين شركت نمايندگي در محل شركت .

 6_ ارائه پوشش فرانشيز 10 و 20 و 30 درصدي سهم بيمه گر اول ( تامين اجتماعي )‌ با حداقل هزينــه حــق بيمه توسط اين شركت نمايندگي مازاد بر تعهدات بيمه نامه درماني .

 7_ اعزام آمبولانس طرف قرارداد اين شركت بطور رايگان در هر زماني كه كاركنان و خانواده آنان نياز به اعــزام فوري به بيمارستانهاي طرف قرارداد اين شركت را داشته باشند .

8_ ارائه پوششهاي مازاد و مكمل در قراردادهاي درماني بر اساس نيازهاي ضروري بيمه گذاران. ارائه خدمات دندانپزشــكي بابهترين كيفيت وحداقل هزينه ازطريق دندانپزشكان طرف قرارداد.