اين شركت نمايندگي بعنوان شركت نمايندگي درجه يك برتر بيمه البرز در كليه رشته هاي بيمه اي صدور و پرداخت خسارت را دارا مي باشد لذا در بخش بيمه نامه هاي مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث با توجه به در اختيار داشتن كارشناسان مجرب در اين رشته هاي بيمه اي آمادگي ارائه خدمات مطلوب خود را با حداقل هزينه و بهترين شرايط فني را دارد،برخي ازخدمات اشاره شده دراين بخش عبارتند از:

1- صدور فوري بيمه نامه هاي مسئوليت از جمله مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث در كليه پروژه هاي صنعتي ، مسكوني با حداقل هزينه و بهترين نوع پوشش بيمه اي .
2- صدور فوري بيمه نامه هاي مسئوليت مدني پزشكان ، پيراپزشكان ، پرستاران در مقابل بيماران با حداقل هزينه و بهترين نوع پوشش بيمه اي
3- صدور فوري بيمه نا مه هاي توليد كنندگان در مقابل مصرف كنندگان و تضمين گارانتي .
4- رفع موانع حقوقي بيمه نامه هاي مسئوليت در بخش ( احراز مسئوليت كارفرما توسط مراجع ذيصلاح قانوني ) و حذف محدوديت اشاره شده در بيمه نامه هاي صادره .
5- بررسي و پرداخت غرامت مسئوليت در رابطه با نقص عضو برا ساس تعرفه و ديات طبق نظر پزشك معتمد شركت .
6- ارائه حداقل نرخ مطلوب بر اساس نياز بيمه اي بيمه گذاران .

دانلود فرم پیشنهاد:
مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تجاری ، صنعتی مسئولیت کافرما در قبال کارکنان عمرانی مسئولیت کافرما در قبال کارکنان ساختمانی

تجهیزات الکترونیک وجوه در گردش وجوه در صندوق