همانگونه که مستحضر مي باشيد يکي ازمشکلات عمده درماني در کشور عزيزمان ايران خدمات دندانپزشکي مي باشد لذا اين شرکت طي انجام مذاکرات و انعقاد قرارداد همکاري با شرکت بنيان سلامت آماده ارائه خدمات دندانپزشکي به پرسنل و خانواده محترم آن شرکت به شرح مواردذيل ميباشد:
 امتيازاول: درتعرفه ارسالي و توافق شده با دندنپزشکان براي جلوگيري از چندنرخي بودن قيمت ها و تعرفه هابراساس نرخ مصوب نظام پزشکي موردتصويب قرارگرفته تا ازچندنرخي بودن هزينه هاجلوگيري کرده است .
امتيازدوم: درتعرفه ارسالي سهم پرداختي بيماران مشترکين شرکت تعاوني با حداقل درصد نسبت به نرخ پايه مصوب سازمان نظام پزشکي در نظرگرفه شده است.
امتيازسوم: درتعرفه ارسالي در درمانهاي دنداپزشکي بيش از 120 نوع خدمات ازجمله انواع: ترميمها ،پريو ،ارتودنسي ،ايمپلنت و کليه درمانهاي عمومي و تخصصي ارائه مي گردد و محدود به چند خدمات جزئي نمي باشد.
امتيازچهارم: درتعرفه هاي اعلامي سقفهاي تعهددر دوطرح (طلايي تا سقف30.000.000ريال) و (طرح نقره اي از 10 تا 60% تخفيف) عرضه گرديده که کليه مشترکين مي توانند در طول يکسال اشتراک ازخدمات مربوطه در 100 کلينيک اعلامي بهرمند گردند.
امتيازپنجم: درتعرفه اعلامي دوره محدوديت زماني (دوره انتظار) در کارت اشتراک طلایی وجود نداشته و مشترک به محض اخذکارت اشتراک ازخدمات مربوطه در 100کلينيک اعلامي بهرمند گردد.
امتيازششم: حق اشتراک درطرح هاي مذکورب بسيار ناچيز بوده که درگروه هاي بالاي 150نفر طبق طرح ها و جداول طرح هاي پيوست (طرح متمرکز) خدمات مربوطه ارائه مي گردد.
امتيازهفتم: کليه خدمات قابل عرضه در مراکز طرف قرارداد جهت شناسايي اعضاء ازطريق کارت هوشمند ارائه مي گردد که اين کارت ضمن شناسايي اعضاء درخصوص نگهداري سقف تعهدات و تعرفه و سهم پرداختي اعضاء به مراکز درماني ازطريق سرور مرکزي اطلاع رساني مي گردد.

شماره تماس تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد:
88434381 (021)
88434621 (021)
 88473001 (021)

  تلفن قسمت بازاریابی و فروش:02196863040